Hírlevél felíratkozás
Newsletter Subscription

 

Felíratkozok a
Videosec és LEDsec hírlevelekre

Melyekben új, érdekes termékeről és a viszonteladóinknál megjelenő akciós ajánlatokról tájékozódhatok.

A kattintással elfogadom az Euro Tech Corporation Kft. adatkezelési szabályait.

Erre az e-mail címre kérem
a hírleveleket magyar nyelven:


*A 2011. évi CXII. Info-törvény alapján a felíratkozó nevét is meg kell adni.

 

I subscribe to
Videosec and LEDsec newsletters

Where new, interesting products are announced as well as sales campaigns.

By clicking the subscription I accept Euro Tech Corporation's data usage policy.

I would like to get newsletters
to this e-mail address in English:


*Based on 2011./CXII. Statute (Info-törvény) You also have to type in your name.

 


Adatvédelmi tájékoztató

Az Euro Tech Corporation Kft. fontosnak tartja a www.videosec.com és a www.ledsec.eu honlapra (továbbiakban: honlap) látogató személyek (továbbiakban: érintett) személyes adatainak védelmét.

1. Az adatkezelő

EURO TECH CORPORATION KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

Rövidített cégnév: Euro Tech Corporation Kft.
Székhelye, postázási címe: 6724, Szeged, Üstökös utca 12/B. Magyarország
Cégjegyzékszáma: 06-09-006242
a továbbiakban: adatkezelő

Adatvédelemmel kapcsolatos elérhetőségeink, e-mail: eurotech@videosec.com
tel.: +3662458585
Telefonon keresztül az adatkezelő általános tájékoztatást tud biztosítani az érintett számára, de az érintett bármely jogával kapcsolatos nyilatkozatát, mint például adatairól való tájékoztatás kérése, írásban fogadjuk el (elektronikus vagy postai úton).

2. Az adatkezelés jogalapja

Az Adatkezelő személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info tv.) előírásait betartva, az Info tv. 5.§ (1) bekezdés a) pontja alapján, az érintett önkéntes, tájékozott, határozott és teljes körű hozzájáruló nyilatkozata alapján kezel. Jelen Tájékoztató az érintett teljes körű tájékoztatásának minősül.

3.A kezelt adatok köre

A honlapot bárki látogathatja személyes adatok megadása nélkül.

Egyéb esetekben az Adatkezelő az érintett által megadott alábbi adatokat kezeli:

- Név
- Cégnév/adószám
- Cím
- E-mail cím.

4. Az adatkezelés célja, időtartama

- Tájékoztatás nyújtása szolgáltatásainkról, termékeinkről,
- Üzleti partnerkapcsolatok létesítése az adatkezelő és érintett között,
- Tájékoztatás nyújtása marketing akciókról,
- Szolgáltatásainkkal, termékeinkkel kapcsolatos hírlevelek küldése,
- Megrendelések intézése,
- Vevői reklamációk intézése.

Az Adatkezelő az érintett adatait a 4. pontban meghatározott célok megvalósulásáig vagy fennállásáig kezeli.

5. Adatfeldolgozás, adattovábbítás

Az Adatkezelő az érintett adataihoz más Adatfeldolgozó részére nem biztosít hozzáférést, illetve nem továbbítja azokat harmadik országba, nemzetközi szervezet részére.

Az Adatfeldolgozó az érintett adatait a 4. pontban foglalt adatkezelési célokkal összefüggésben dolgozza fel, tárolja, őrzi meg.

Az Adatfeldolgozó az érintett adatait jelen Tájékoztató rendelkezéseinek és az Info tv-nek megfelelően kezeli.

Az Adatkezelő a kezelt személyes adatokat az érintett kifejezett, írásbeli beleegyezése nélkül – jogszabályi kötelezettség hiányában – harmadik személyeknek nem adja át.

6. Az adatbiztonság követelményének érvényesülése

Az Adatkezelő adatkezelési tevékenysége során
- gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Adatvédelmi tv. rendelkezéseinek érvényre juttatásához szükségesek,
- védi az adatokat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

7. Az érintett jogai az adatkezeléssel kapcsolatban

Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.
d) személyes adatainak- tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére való kiadását, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, az Adatkezelő ezt nem akadályozza.

Az Adatkezelő az a)-d) pontban meghatározott kérelmeknek haladéktalanul, legfeljebb 30 napon belül eleget tesz.
Az érintett kérésére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás ingyenes.

Az érintett a kérelmét e-mailben az eurotech@videosec.com címre, levélben pedig a 6724 Szeged, Üstökös utca 12/B. sz. postacímre juttathatja el. Az Adatkezelő az érintett kérelmére haladéktalanul, legfeljebb 8 napon belül válaszol.

8. Technikai adatok (cookie-k)

A honlap olyan cookie-kat (sütiket) használ, amelyek kizárólag látogatási statisztikák alapjaként szolgálnak, az érintett számítógépén tárolt információkhoz nem férnek hozzá. A cookie-k személyes adatokat nem kezelnek, nem alkalmasak az érintett azonosítására.

A honlap az alábbi cookie-kat használja:
- ideiglenes cookie-k, amelyek a honlap bezárásával törlésre kerülnek,
- állandó cookie-k, amelyek a rögzítés időpontjától számítva egy év múlva kerülnek törlésre.

A cookie-kat az érintett bármikor blokkolhatja, illetve törölheti a böngésző megfelelő menüpontjának segítségével.

A honlap rögzíti az érintett számítógépének internet címét (IP-címét). Ezen adatok nem kerülnek összekapcsolásra más személyes adatokkal, nem alkalmasak az érintett azonosítására. Az IP címek kizárólag statisztikai célokat szolgálnak.

9. Hírlevél

Az Adatkezelő elektronikus hírleveleket, egyéb hirdetéseket küldhet hirlevel@videosec.com és hirlevel@videoseceye.com e-mail címről azon érintettek számára, akik elektronikus hírlevél küldéséhez előzetesen hozzájárulásukat adták.

Az érintettek a hírlevelek alján található „leiratkozás hírlevélről” linkre kattintva - bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen - leiratkozhatnak a hírlevélről. Ez esetben az Adatkezelő az érintett adatait nyilvántartásából haladéktalanul törli, és az érintett részére hírlevelet a továbbiakban nem közöl.

10. Egyéb

A Tájékoztató módosításának lehetősége

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, előzetes értesítés nélkül módosítsa. Az Adatkezelő az érintett kérésére e-mailben megküldi a mindenkor hatályos Tájékoztatót. Az érintett a honlapnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított Tájékoztatót. A Tájékoztató utolsó módosításának idejét a „Frissítés” sor jelzi.

Jogérvényesítési lehetőségek

Az érintett adatvédelmi jogainak sérelme esetén a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) és az Info tv. alapján bírósághoz (törvényszék), valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

 

 

Euro Tech Corporation Kft.
6724-H Szeged, Üstökös u. 12/b
Tel/Fax: +36 62 458 585
Technikai háttér / Szervíz: +36 70 439 8802
E-mail: eurotech@videosec.com
Web: www.videosec.com